Honlapunk süti (cookie) fájlokat használ, melyeket az Ön gépén tárol a rendszer.
Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a használatukba. További információ itt!

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelem (GDPR) - Állatvilág magazin

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket a weboldalunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk.

Rólunk, kapcsolattartás:

A Fővárosi Állat- és Növénykert adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik. Elérhetőségeink:
Szerkesztőség:
Levélcím: 2083 Solymár, Magas u. 21.
Telefon: +36 (70) 317-5651
E-mail: info@allatvilagmagazin.hu

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, e-mail címünkre küldött levélben forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.
Ezenkívül úgy is fordulhat hozzánk, hogy postán küld egy levelet a fenti levelezési címünkre.

Az Ön személyes adatai:

A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Ide tartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
Az azonosítás elvégezhető önmagából az információból vagy egyébként az adatkezelő birtokában lévő vagy várhatóan a birtokába kerülő bármely más információval összekapcsolva.
A weboldalunkon, e-mailen, telefonos és személyes kapcsolattartáskor gyűjtjük az Ön személyes adatait.

Adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja:

Az itt megnyitható oldalon tájékoztatjuk Önt, mely célokra, milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait.

A személyes adatok őrzésének ideje:

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.
Nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: a közöttünk megkötött szerződés teljesítésétől számított hat évig annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályoknak.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.
Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.
Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

A személyes adatok további kezelése:

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

Az Önt megillető jogok:

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján:
 • Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.
 • Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthatunk fel, ha további másolatokat kér.
 • Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.
 • Ezenkívül, ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 • Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk Önt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410
Honlap: naih.hu

A személyes adatok védelme:

A Fővárosi Állat- és Növénykert eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy
 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat,
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket,
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot,
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől,
 • illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.
Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően a Fővárosi Állat- és Növénykert egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok hozzánk az Ön számítógépéről a legfejlettebb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

Személyes adatok megosztása, továbbítása:

Tevékenysége során a Fővárosi Állat- és Növénykert igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a nevében és az utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait.
Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük.
Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:
 • külső felek, akikkel adatfeldolgozás érdekében működünk együtt
 • külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében
 • kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében

COOKIE-K

A weboldalunk használata során a cookie-kat a böngészője az eszközén tárolja.
A Fővárosi Állat- és Növénykert által alkalmazott cookie-król és azok letiltási lehetőségéről ide kattintva olvashat bővebben.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat letiltja, lehet, hogy az Ön böngészőjében nem fog megfelelően működni a weboldalunk.
Célunk biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében eltárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, és használati profilokat alakíthatunk ki a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése, a hirdetési kampányok sikerességének mérése és a szolgáltatások személyre szabása céljából.

Személyes adatok marketing célokra történő felhasználása:

Az https://allatvilagmagazin.hu/ weboldalon ilyen tevékenységet a Fővárosi Állat- és Növénykert nem folytat!

Külső weboldalak:

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a https://allatvilagmagazin.hu/ weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A Fővárosi Állat- és Növénykert nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

A Fővárosi Állat- és Növénykert nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

Az adatvédelmi nyilatkozat változásai:

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a https://allatvilagmagazin.hu/ weboldalon.